Dĩ NHIên R gi, Giđờc Mơ Hứn Rằn RằNG Một Cuộc đờ đờ đượ đượcđền đượ đượ đượ đềNG NHIềU Năm An Dưỡng NhưT ong bố vào cuối năm ngoái chora thấy cứ 5 người mỹ TRổn 65 TUhI THì Có một người vẫn đAng làm việc Cao gấpđôi 35 năm trước. TRONG KHI đ đo khảo sát vào tháng 7 năm 2023 của mỹ dưới 55 tuổi cho Rằng mình s m không bao giờ nGHỉ hưu. một CUảC KHáo Sát Khác Từ Viện NGHIên Cứu Phúc Lợi Lao độNg Cho Thấy 1/3 Số Người Lao độ NGHĩ RằNG Sẽ NGHỉU ở Tuổc Muộn hơn hơc không bao giờ. , Report Khkng Phii Ai Conng Thong Dong Lúc Tuổi Giả.

Sự th lt là ề nền kinh tến nhất thếthới nhóm lao động trên 75 tuổi chiếm pHần nhỏn nhỏc lựng lao độNg nhưng lại lát cắt phhann nhất.

Theo Cục THụng Kê Lao độNg Mỹ Năm 2002, Có Khoảng 5% Người Trên 75 TUổI đAng làm việc, nhưnn năm 2022 con số này đãNG đến 8%, theo ước tính đến năm 2032 Tỉ Lệ này sẽ %T 10% trong kHi Tỉ Lỉ Lao tng trẻnhnh Hoặc Thậm chí là giảm nhẹ. nhưng tại sao người mỹlài làm việc cải nhỉ tham công tiếc chăng, họ không thích cuộc sống Bu bn Tay Bu tn Ch n CHăNG. CâU TRả Lời Khôngđơn Giản nhỹ v .y. Mộ là một tron ​​những queốc gia quey địNh tuổi nGHỉU cao nhất zế giới, tuổi nGHỉU sớm nhấtở mỹ là 62 tuổi. pHg những ai sinh năm 1960 trởi đi sẽ nGHỉ hưu vào n 6m 67 tuăi. nhưng mà sinh năm 1960 trởi thì có vấn đề gì nhỉ.

Nào hôn lãi l ch sử một chút nhá. năm 1945 chiến transh thếiới thứt thúc àcuộn tiêu tốn nhiền mạn mạt trurg sử, n Hưng Cũng Nhg Sau Bất Kỳ Một Thảm Họa Nào Hậu Thế Chiến hai nước Mỹ đã trải qua một giai đoạn gọi là baby boom những đứa trẻ sinh ra từ năm 1946 đến năm 1964. Các baby boom giàu hơn năng động hơn và khỏe mạnh hơn bất kỳ một thế hệ nào trước đó, lực lượng lao động hùng hậu này tạo ra lượng của cải khổng lồ cho nền kinh tế, đồng thời kéo theo chủ nGHĩa tiêu dùng tăng vọt.

Trển biđồu ỉ tỉ lđ sinh này giai đn baby baby bom là đườ yàu đỏ bạn có thểyy tỉlệ đạ đạ đạ đạ đạcao nhất vào năm 1949, và giản dần từm 1958. đế đế 1963 t ệ sinh của nỹc mđạ ứT mức bằngng Thại đạ Lui Suy Thoái và Kể Từ Khi Các Baby Boom được Sinh Ra Giờ Là Lúc Thế Này đã đCđC Dịc Dịc vào Tuổhu. ượt lược l lng lao độNg hùng hậu giúp nước mỹ giàu có vật Buc Thì khi về già họlởi trởtành mộtđội qn hưu trí khổng lồt nhiênđi kèm với hàng triệi ngỉu mỗi năm là sức é ng hền hỏ lỏn hố thêng an sinh xã hội.

Độ Cđượnđộc qi Quđộn Hưu Trí này nước mỹn mộn mộc lực lượng lao động độO THAY Thế. uni trung vổ của nước này trong năm 2022 đạt con sỷ kục là 38,9 tuổi. giải Thforms Thêm Một Chút, Với TUổI TRUNG Vị 38, 9 NGHĩa Là Mỹ đ đ Ngườn Trên 38, 9 TUổI đNG Số Người Trẻn Mốc Này. Ciđu h choo Thđyy Dân số mđng già bất thường. năm 1980 tuổi trung vị chỉ là 30, đến năm 2000 TUổI TRUNG vịca mỹ đã đã đã đã đãn 35. hai thập kỳ tiếi qua trung vị của m ê g g Tăng Lđãn Gần 39.

Lý do đầU TIđần Cho Tình trạng này là giai ạn sau cuộc khủng hoảng kinh tếu năm 2008, tỷ lệ ệ đã ớ ớ ớc thế trướu tốte I là pHụ nộ thuộc thế hệ geNy sinh trong khoảng năm 1981 ăn n 19m 1996 Có xu hướng ưU tiên học tập vàm việc khi còn trẻ. ế ế hếu hườt người nhập Cưn mỹ là nggi trong ổ tuổi lao động thường có nhiều con hơn ngườiđã ở mỹ từ nhiều thếnhiên từ năm 2016, số người nhập cưm chém đáy trong giai hOđn D cCh Covid-19.

Nh t v ,y, tình hình về cơn là tỉ người người nghỉu đn hơn sống trẻiều này sẽae dọa vỡ ã xãi và chươ medicare vốn lấy ti ủn Thuủ Caa Lao độNg Hiện Tại Trả Cho Lao tNG HưU. Trang Business Insider Từng Khảo Sát 2700 Người Mỹ Về Cảm NHận Của HọI Tình Kinh Kinh Tế HoạCh vền mộn một nửc học họn bao nh IêU tiền t có tuổi già an nhàn và con số trung bình đượcaa Ra là 1,27 triệu đô, tức là 30 tỷ đồng. nhưng hầu hết họU chỉang tiếm được dướI 90.000 đô nguồnhu nhậP chính của ngườ hưu ở qũ qũ qũ qũ qũ qũ y an sinh x s hội lương hưu và TIến Tikt Kiệm Riêng. NHưng Các Khảo Sát Cho Thấy ít Người Cóđủc Cả Ba Nguồn này, Thậm chí có ngường có nguồn ngu. vì sao lại thế?

Try năm thăp kỳ qua, hệ thống hưu trí của nước mỹ đã đã đã x x xng người lao độngg, nhiềU khảng các ch -độ độ độ độ độ độ độ ươ ươ ươ à nhgng chững trunh truyền thống. chúng khác nhau ? chànào? Lỗng hưu truyền thốc gọc gọi là kếCh pHúc lợnh là những khoản trản cốnh đị đô đô đô đô đô đô đị đị đị Cở cgng ty và số tiền họcc trả. ngược lại, Các chìng trình như như Quỹ 401 (k) lại chi trảa trên sốn mà người lao độ ying đ ngđ ng đ ốt thời gian đi làm và chịu sựn độ ya thịng.

TRONG NHIậU THậP Kỳ Các Kế HoạCh Hưu Trí truyền THốm Bảo Cho Người Lao độNg Hưu Trí ổnh, TRUNG Bình Nhữi Mỹ Có Lươu Nhận đượ 25.000 đô đô đô t g nym. Tuy nhiên những queỹ hưu trí kiểu như 401.000 ngày càng pHổ biến ầ góp pHạn tóo ra sự bất bình đẳng. điều này rất dễ hiểu vì nhữi làm nGHề có thu nhận Cao hơn có xu hướng đn nên sẽn sẽn sẽng lương hưu ca o hin. nói cách khác, nGHỉ hưu đã trởthành một ềIxU xa xỉ chỉ dành cho những người có đủ khảng chỉng chỉterả trong khi đó ngày càngít các hộ đình thu nhập cys cũng bởi vì việc nGHỉ hưu gắn liền với mức lương và số tinn đóng góp.

PHà ng ngày càng cóít cơi có tiền tiết kiệm hưu trí hơn nam giới, đơn giản là vì khi đi làm cùng một vịng pHụ thườterảlảng thấn là n ông. vgy, không ít người quyếtđịnh Vẫn làm viểc kểc ổ tuổi 60, 70 vừa là vì sức khỏe có thêm tài chính trước kHi nGHỉA để trang trải cuộng hàng ngày. ưn Cưu HhU Chí CHANCE American Hệ baby boom da kiến ​​sẽnGhỉ hưu sau 70 tuổi hoặc thậm chí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí kí k knee ngh năm gần đây mọn không nhưCh của người vều hưu höt Covi D-19 Lại Lhm PHát Cao Dai DAI Dằng Khiến Cho Tiền Lương HưU cũng ch tng thấm vào đâU.

HộI gNG QUđồC GIA Về Người Cao Tuổi Vàđại HọC Massachusetonđã PHân Tích Dữ Liệu Vền Dòng CủA 20.000 Người TRưởNG Thành ở. ậáng giìt mình có tới 80% người cao tuổi ở mỹ thiếu nguồn Tài chính h chi trả cho hai năm chöm sóc Tại viện dưỡoho hoãc 4 năm trong cộng hưng hưu trpha. ăch vụ chóm sóc giải hạn tại nhà, nhưng riêng việc có nhà hođược àc vào viện dưỡng lão đã là tốt lắm rồi. những năm gần đâyy ngườn tuổi có nguy cơ và hiện đ đ v vô đã gia Cư đã tăng nhanh ở mỹ.

Viên nghiứn cứu của văn pHính sách sách sách sức khỏe hành vi khuyết và lão hóa cho thính đến năm 2021 người tuổi trởn chiếm gầ 5 số người vô gi A cỹ ỹ mg. nghiên cứu này ước tính nhóm người mỹ Từ 50 TUởI TR0 Lên Rơi Vào Tình Trạng Vô Gia Cư Sẽ Tăng GấP Ba Vào Năm 2030. Ngày Càng người Mỹ Lắng vền Nghỉu Họ Lo Là Không Biền, Họ Sẽ Cón ti bu đượ bao lâu. niđu này nhiều cụcòn quay lại trườnhc để học cách nGHỉ hưu. chương trình củai học colorado là ví dụ, họ đã đã tốt nGHIệP chi 17 sinh viên khóa đầU tron ​​g đó một nàa là các cụ mới về hưu. số còn lại là sàp sàa an trí, bỏ ra hơn 3000đô Hoặc hai tối mỗi tuần suốt 4 tháng.

Các H vc viđượnđược Dạy Cách Lên Kế HoạCH Mục Tiêu Thựn đIềU Nên Làm Và Không. Dù không pHải ai cũng vỡt RaC a chọn và sẩ chuẩn bị kỹn trước kHi về hưu. Tất nhikn không pHải người lớn tuổi nào cũng tiếp tụcđi làm vì miếng cơm manh áo, với nhiều ngường việc thực sự đã đã ê yênh yêng ực c C ugc sống. làm việc độ độ Tuổi 60, 70 thậm chí là hơn khkng hễ dô dàng nhưng nhiều người lại coiđó là cách để mỗi ngày họi có một cuộc phiêu lưu.

Trái với Quan niệm pHổn rằng những người lớn tuổi đềU ữ đề đề đề đề tài chính, thực tế giấc mơk liện nhiều học cách nghỉu đn Hãy tiếp T ệc làm viớc với một tâm thếón nhận đó có lẽ là kịch bản Tốt Nhất Cho Con đườNg mà nhiều người mỹ sẽ pHải đi nhất là khi nước mỹang ngày càng già đi, và an sinh xãi ngày càng khôc chắn. ng thg nGHư hểu ở mỹ câu chuyệnở cách xa nửa vòng Trái đấtộ mit đất nước giàu có hơn việt nam rất nhiều. nhưng chöc chắn sẽn sẽi chúng ta nhiều suy nghĩ tương lai của chính mình.

Users who liked